ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

VEREINIGUNG DER EHEMALIGEN STIPENDIATEN DES DEUTSCHEN AKADEMISCHEN AUSTAUSCHDIENSTES (DAAD)

Σκοπός της ένωσης είναι:

 

  • Η καλλιέργεια γνωριμίας και η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων που έχουν λάβει υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, για επιστημονική έρευνα ή για επιμόρφωση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και με άλλα συναφή Ιδρύματα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
  • Η ενίσχυση των προσπαθειών των Ελλήνων α) επιστημόνων που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γερμανία και ιδιαίτερα όσων έχουν προκριθεί για υποτροφία και β) υποτρόφων που επιστρέφουν από τη Γερμανία μετά από σπουδές για την επιτυχή ένταξή τους στον Ελληνικό επιστημονικό χώρο.
  • Η περαιτέρω προώθηση και σύσφιγξη των επιστημονικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
  • Η ανάπτυξη σχέσεων με ομοειδείς οργανώσεις που λειτουργούν σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα με την Vereinigung Ehemaliger und Freunde des DAAD, με σκοπό την καλλιέργεια της ιδέας της αμοιβαίας κατανοήσεως και της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των λαών.